مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (1077)

2-10-1 متغیر وابسته21فصل دوم : مطالعات نظری221-2- مقدمه232-2- تحولات اجتماعی231-2-2- آگوست کنت252-2-2- دیدگاه ابن خلدون263-2-2- دیدگاه سوروکین274-2-2- نظریات تکامل285-2-2- اشاعه296-2-2- فرهنگ پذیری297-2-2- شهری شدن298-2-2- صنعتی شدن و خانواده299-2-2- طبقه بندی تغییرات اجتماعی3010-2-2- مرتن3111-2-2- هانتینگتون333-2- بازنمایی351-3-2- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (1079)

2-1-21.ایجاد اماکن رفاهی- ورزشی برای کارکنان و خانواده های آنان……………………………352-1-22.ایجاد غذاخوری در محیط کار……………………………………………………352-1-23.ایجاد تعاونی های مسکن و تهیه ی مسکن ارزان قیمت برای کارکنان ………………362-1-24.بیمه وبازنشستگی…………………………………………………….372-1-25.بازنشستگی…………………………………………………………………………….372-1-26.هدف طرح های بازنشستگی………………………………………………………..392-1-27. مزایای بازنشستگی…………………………………………39الف)بیمه ………………………………………………………………………………………40ب)بیمه عمر………………………………………………………………………………………41ج)بیمه خدمات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1081)

سایت منبع 3- حفاظت وحمایت جنگل اهمیت زیادی داشته باشد.4- مسأله بهرهبرداری از سطوح کوچک جنگل مطرح باشد.5 – نیروی کار به مقدار کافی وجود داشته باشد .1-8- جنگلهای هیرکانی جنگلهای هیرکانی باقیمانده جنگلهای دوران ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (1068)

2-5-5- مدل نیگل اسلک……………………………………………….642-5-6- مدل زهانگ………………………………………………………652-5-7- سایرمدل های بهبود کیفیت خدمات………………………672-6- مروری بر مطالعات…………………………………………………………………68 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام ادامه مطلب…

By 92, ago