پایان نامه ارایه مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی برای رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارش

دانشگاه سمنان

دانشکده صنایع

 

پروژه دوره کارشناسی ارشد MBA، گرایش تولید و عملیات

ارایه مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی برای رتبه بندی

تامین کنندگان  زنجیره تامین

(مطالعه موردی: شبکه تبلیغاتی سریرا)

دی 1392

ناسی ارشد رشته مدیریت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
چکیده:
یکی از مسایل مهم  در طراحی یک زنجیره ­تامین، مساله انتخاب تامین­کننده است. پیچیدگی این مساله در حقیقت به این دلیل است که هر کدام از تامین­کنندگان قسمتی از معیارهای خریدار را برآورده می­کنند و  انتخاب از میان آنها در واقع یک مساله تصمیم­گیری چندمعیاره است که نیاز به یک رویکرد ساختار یافته و سیستمی دارد و بدون آن چنین تصمیم­گیری مهمی احتمالا با شکست روبرو می­شود. تصمیم­گیری چندمعیاره یکی از حوزه­های تحقیق در عملیات وعلوم مدیریت بوده که در طول دهه اخیر با توجه به نیازمندیهای کاربردی گوناگون به سرعت توسعه یافته است.
در این پژوهش با استفاده از دو روش متداول و پرکاربرد تصمیم­گیری چندمعیاره، یعنی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS) و با بهره­گیری از ریاضیات مبتنی بر مجموعه­های فازی، روشی ارایه گردیده است تا  به کمک آن تامین­کنندگان یک زنجیره ­تامین  اولویت­بندی شوند و به منظور درک بهتر این روش، یک مطالعه موردی نیز ارایه گردیده است که طی آن تامین­کنندگان یک شرکت تبلیغاتی  رتبه­بندی شده­اند. سپس بار دیگر این مساله و این بار با ترکیب دو روش منطق دیجیتالی تعدیل شده (MDL) و  تاپسیس (TOPSIS) مورد ارزیابی قرار گرفته اند و درنهایت به منظور دستیابی به نتایج مطلوب، نتایج حاصل از این دو روش با یکدیگر مقایسه شده­اند.
. نوآوریهای این مقاله به این شرح هستند:

 • ارائه دو معیار جدید برای ارزیابی تامین­کنندگان، علاوه بر معیارهای رایج در ادبیات موضوع
 • ارائه روشی جدید با ترکیب روشهای FAHP و FTOPSIS
 • ارائه روشی جدید با ترکیب روشهای MDL و FTOPSIS
 • ارائه یک مطالعه موردی در صنعت تبلیغات

کلمات کلیدی: تصمیم­گیری چندمعیاره، انتخاب تامین­کنندگان، منطق فازی، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، روش تاپسیس (TOPSIS) ، منطق دیجیتالی تعدیل­شده. (MDL)

فهرست مطالب:

فصل اول _ کلیات.1

مقدمه     2

 • بیان مساله .2
 • اهمیت و ضرورت تحقیق4
 • تعاریف.6

4-1ساختار فصلهای پژوهش.9
فصل دوم _ مبانی نظری و پیشینه تحقیق   .10
مقدمه11
1-2 بخش اول _ زنجیره تامیین 12
1-1- 2  تعریف زنجیره تامین12
2-1-2 مشکلات زنجیره تامین.17
3-1-2 مفهوم زنجیره تامین.19
4-1-2 تاریخچه روند تکاملی  مدیریت زنجیره تامین21
5-1-2 عناصر و اجزای مدیریت زنجیره تامین.23
6-1-2 فرآیندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین 27
7-1-2 مساله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین.31
8-1-2 معیارهای انتخاب تامین کننده 33
9-1-2 تکنیکهای انتخاب تامین کننده37

 • بخش دوم _ منطق فازی39

1-2-2 مجموعه های فازی39
3-2 بخش سوم_ روشهای متداول تصمیم­گیری چندمعیاره 40
1-3-2 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی40
2-3-2 تاپسیس .42

 • بخش چهارم_روشMDL.42

5-2بخش پنجم _ پیشینه تحقیق.43
فصل سوم _ روش تحقیق (متدولوژی).53
مقدمه.54
1-3روش تحقیق54

 • دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف .55

2-1-3  دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها .56
2-3 رویکرد تحقیق 57

 • ابزار تحقیق و روش گرداوری داده ها .58

1-3-3  مطلعه کتابخانه ای 59
2-3-3 مصاحبه .59
3-3-3 پرسشنامه .59
4-3 اعتبار سنجی ابزار تحقیق 61
5-3 پرسشهای تحقیق 62
6-3 چارچوب کلی تحقیق 63
1-6-3 تئوری مجموعه­های فازی 64
2-6-3 روش تحلیل سلسله مراتبی فازی.68
3-6-3 تکنیک تاپسیس فازی69
7-3 روش پیشنهادی.70
فصل چهارم _ تجزیه و تحلیل داده ها72
مقدمه.73
1-4 مطالعه موردی.73
1-1-4 شناسایی معیارهای موثر در تصمیم­گیری74
2-1-4 تعیین وزن هر معیار به کمک روش FAHP75
3-1-4 تشکیل ماتریس تصمیم گیری وزن دار به روش .FAHP-FTOPSIS.82
4-1-4 اولویت­بندی تامین­کنندگان در روش FAHP-FTOPSIS 86
5-1-4 تعیین وزن هر معیار به کمک روش MDL.89
93MDL-FTOPSIS  6-1-4 ماتریس تصمیم­گیری وزندار با روش
7-1-4 ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان با روش MDL-FTOPSISِ.94
8-1-4 مقایسه نتایج نهایی دو روش FAHP-FTOPSIS و MDL-FTOPSIS.95

فصل پنجم _ نتیجه گیری و پیشنهادات.96

پیوست ها.98
منابع .104

           فصل اول

کلیات تحقیق
 
 
 
مقدمه
در این فصل، به بیان کلیات تحقیق شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، تعاریف و ساختار فصل­های پژوهش، پرداخته شده است. به عبارت دیگر، در این فصل، اطلاعات کلی در مورد این پژوهش، ارایه گردیده است.

 • بیان مساله

یکی از مسایل مهم در طراحی یک زنجیره ­تامین[1]، مساله انتخاب تامین­کننده است. پیچیدگی این مساله در حقیت به این دلیل است که هر کدام از تامین­کنندگان قسمتی از معیارهای خریدار را برآورده می­کنند و  انتخاب از میان آنها، در واقع یک مساله تصمیم­گیری چندمعیاره ([2]MCDM)  است که نیاز به یک رویکرد ساختاریافته و سیستمی دارد و بدون آن چنین تصمیم­گیری مهمی، احتمالا با شکست روبرو می­شود. با کمک کامپیوترها، تکنیک‌های تصمیم‌گیری در تمام حوزه‌های فرآیند تصمیم­گیری، بسیار قابل قبول گردیده‌اند. بنابراین کاربرد روش‌های تصمیم­گیری چندمعیاره برای استفاده­کنندگان، با توجه به پیچیدگی‌های ریاضی، در اجرا بسیار آسان گردیده است. تصمیم­گیری، رویه‌ای برای پیدا کردن بهترین گزینه از میان مجموعه‌ای از گزینه‌های موجود است. در حقیقت انتخاب مجموعه مناسبی از تامین­کنندگان برای کار با آنها، در جهت موفقیت یک شرکت، امری بسیار مهم و حیاتی است و در طی سالهای طولانی بر انتخاب تامین­کننده تاکید شده است (Zhang et al, 2001).
بلمن و زاده (Bellman & Zadeh, 1970)، تئوری رفتار تصمیم را در یک محیط فازی توسعه داده­اند. مدلهای زیادی توسعه و در رشته­های مختلفی مانند مهندسی کنترل، هوش مصنوعی، علم مدیریت و تصمیم­گیری چندمعیاره به کار گرفته شده است. مفهوم  ترکیب مجموعه تئوری فازی[3] و تصمیم­گیری چند معیاره، تصمیم­گیری چندمعیاره فازی ([4]FMCDM) را بوجود آورده است. تکنیکها و روش­های مختلفی برای تصمیم­گیری چند معیاره فازی وجود دارند که دارای مزایا و معایب متفاوتی نسبت به یکدیگر می­باشند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از دو روش متداول و پرکاربرد تصمیم­گیری چندمعیاره، یعنی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ([5]AHP) و تاپسیس ([6]TOPSIS) و با بهره­گیری از ریاضیات مبتنی بر مجموعه­های فازی، روشی ارایه گردیده است تا  به کمک آن تامین­کنندگان یک زنجیره ­تامین  اولویت­بندی شوند، سپس بار دیگر این مساله و این بار با ترکیب دو روش منطق دیجیتالی تعدیل شده ([7]MDL) و تاپسیس مورد ارزیابی قرار گرفته است و درنهایت به منظور دستیابی به نتایج مطلوب، نتایج حاصل از این دو روش با یکدیگر مقایسه شده­اند. روش MDL روشی برای مقایسات زوجی می­باشد که بیشتر در علوم مربوط به الکترونیک و کامپیوتر مورد استفاده قرار می­گیرد.
بمنظور درک بهتر این دو روش، یک مطالعه موردی نیز ارایه گردیده است که طی آن تامین­کنندگان یک شرکت تبلیغاتی با استفاده از دو روش  رتبه­بندی گردیده و سپس نتایچ حاصل با یکدیگر مقایسه شده­اند.
2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
یک زنجیره تامین، سلسله­ای از سازمان­ها است که در تولید و تحویل یک محصول یا خدمت درگیرند. این سلسله، از تامین­کنندگان مواد خام آغاز شده و تا مشتری نهایی ادامه می­یابد. مدیریت زنجیره تامین[8]، یکی از رویکردهای موثر و کارآمد است که موجبات کاهش هزینه تولید و زمان انتظار را فراهم می­آورد. این نگرش ارائه خدمات مطلوب­تر به مشتریان را تسهیل می­کند و فرصت و مجال نظارت اثر بخش در سیستم های حمل و نقل، موجودی و شبکه­های توزیع[9] را تضمین می­کند. به این ترتیب سازمان می­تواند از انتظارات و خواسته­های مشتریان فراتر رود. امروزه سازمانها با مشتریانی رو به­ رو هستند که خواهان تنوع بالا در محصولات، هزینه­های پایین، کیفیت بالا و پاسخگویی سریع می­باشند.
سازمانها به خوبی می­دانند که نیاز به زنجیره تامین کارا دارند تا بتوانند در بازار جهانی و اقتصاد شبکه­ای و به هم پیوسته امروز، توان رقابت داشته باشند (Baziotopoulos, 2004). بسیاری از شرکت‌های با تجربه بر این باورند که انتخاب تأمین‌کننده، مهمترین فعالیت‌ یک سازمان به شمار می‌آید‌. همچنین از آنجا که عملکرد تأمین‌کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست یک زنجیره دارد، هم اکنون انتخاب تأمین‌کننده، یک وظیفه استراتژیک شناخته می‌شود. در نتیجه، تصمیم‌گیریهای نادرست در زمینه انتخاب تأمین‌کنندگان‌، پیامدهای منفی و زیانهای بسیاری را برای شرکت به همراه خواهد داشت‌. بنابراین یافتن روشهای مناسب برای انتخاب مناسب تامین­کنندگان که از مهمترین اجزا زنجیره تامین می­باشند، دارای اهمیت فراوانی است. از طرفی، از آنجا که مواد خام و قطعات، مهمترین بخش از هزینه‌های یک شرکت را به خود اختصاص می‌دهند، مدیریت خرید صحیح، اهمیت قابل توجهی در کارایی‌، اثربخشی و سودآوری یک موسسه‌ دارد. از سوی دیگر، امروزه با توجه به مفاهیم جدید مدیریت زنجیره عرضه و موارد مشابه که موجب ایجاد مشارکت با تأمین‌کنندگان و روابط نزدیک شرکت با تأمین‌کنندگان می‌شود‌، دیگر تأمین‌کنندگان و مشتریان، به عنوان رقبای سازمان شناخته نمی‌شوند، بلکه اعضایی از یک مجموعه اصلی با نام زنجیره تأمین هستند که هدف هر یک، حداکثر کردن سود و افزایش بهره‌وری کل زنجیره است.
[1] supply chain
[2] Multiple Criteria Decision Making
[3] fuzzy set theory
[4] Fuzzy Multiple Criteria Decision Making
[5] Analytical Hierarchy Process
[6] TOPSIS
[7] Modified Digital Logic
[8] Supply Chain Management
[9] distribution network

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه طراحی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های سال­های1389-1380

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

عنوان پایان نامه:

«طراحی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های سال­های1389-1380»

آبان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
نحوه تامین مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار از مباحث مهم و کلیدی است که در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا که راه­های گوناگونی جهت میل این هدف استفاده می­شود، لزوم یافتن شیوه­ای بهینه جهت بهره­مندی از روش­های گوناگون بیش از پیش احساس می­گردد.
اهمیت انتخاب شیوه­های مناسب تامین مالی بنگاه­های تجاری، وجود روش­های مختلف انجام این کار و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را به منظور بررسی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها دوچندان می­نماید.
این تحقیق به بررسی طراحی مدلی بهینه جهت تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای داده­های سال­های 1380 تا 1389 می­پردازد و همچنین برآیندی برای تخمین تامین­مالی آنها برای سال­های 90 تا 92 ارائه می­دهد. در انتها نیز نتایج سال 90 را با میزان واقعی آنها مقایسه می­کند.
فهرست مطالب
1- کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-4-1- هدف اصلی 5
1-4-2- اهداف فرعی 5
1-5- سوالات تحقیق 5
1-5-1- سوال اصلی 5
1-5-2- سوالات فرعی 5
1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق 6
1-7- روش شناسی تحقیق 6
1-8- جامعه آماری تحقیق 7
1-9- ابزار گردآوری دادهها 7
1-10-  قلمرو تحقیق 7
2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق 9
2-1- مقدمه 10
2-2-  طبقه بندی بازارها 11
2-3-  تعریف بازار 12
2-4-  بازار مالی 13
2-4-1- اجزای بازار مالی 15
2-5-  بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار 16
2-5-1- بازار اولیه. 16
2-5-2- بازار ثانویه اوراق بهادار. 17
2-6-  بورس و تاریخچه آن 21
2-6-1- تعریف بورس. 21
2-6-2-تاریخچه بورس. 22
2-7-  مبانی نظری و پیشینه تحقیق 32
2-7-1- پیش بینی مالی 32
2-7-2- فرضیه توازی ایستا 34
2-7-3- تئوری ترجیحی 35
2-7-4- مدل تامین مالی برای انجام سرمایه گذاری های جدید 38
2-8-  مدل تامین مالی برای جبران کمبود جریانات نقدی 40
2-9-  عوامل موثر بر ساختار سرمایه 42
2-9-1- تناسب. 44
2-9-1- درآمد 44
2-9-3- ریسک 44
2-9-4- کنترل و نظارت. 45
2-9-5- انعطاف پذیری 45
2-9-6- زمان بندی 46
2-9-7-نرم های مقرراتی 48
2-9-8- سایر عوامل 49
2-10-  ابزارهای تامین مالی 53
2-11-  تامین مالی کوتاه مدت 53
2-12- تامین مالی میان مدت و بلندمدت 54
2-13- سهام عادی 54
2-13-1- خصوصیات سهام عادی 54
2-14- مزایا و معایت تامین مالی از طریق سهام عادی 57
2-14-1- مزایا 57
2-14-2- معایب. 58
2-15- اوراق قرضه 59
2-16- خصوصیات اوراق قرضه 59
2-17- مزایا و معایب اوراق قرضه 61
2-17-1- مزایا 61
2-17-2- معایب. 61
2-18- وام بلندمدت 62
2-19- خصوصیات وام بلندمدت 62
2-20- پیشینه تحقیق 64
2-20-1- تحقیقات خارجی 64
2-20-2- تحقیقات داخل کشور. 66
3- روش تحقیق 75
3-1-   مقدمه: 76
3-2-  سوالات تحقیق: 76
3-3-  متغیرهای تحقیق: 77
3-4-  متغیر وابسته: 77
3-5-  مدل مفهومی پژوهش: 78
3-6-  روش تحقیق: 79
3-7-  جامعه آماری تحقیق: 80
3-8-  ابزارهای گرداوری داده ها: 81
3-9-  تجزیه و تحلیل داده ها: 82
3-10- محدودیتهای تحقیق: 83
4- تجزیه و تحلیل آماری 84
4-1- مقدمه 85
4-2- آزمون پایایی، دلایل و اهمیت 85
4-2-1- آزمون ریشه واحد 86
4-2-2- پایایی متغیرهای مدل 88
4-3- آزمون فرضیه ها 90
4-3-1- سوال فرعی اول 90
4-3-2- سوال فرعی دوم. 91
4-3-3- سوال اصلی 93
4-1- آزمون برابری میانگین ها و نرمال بودن متغیرها: 95
4-2-  پیش بینی تامین مالی شرکتها: 97
5- نتیجه گیری و پیشنهادات 108
5-1- مقدمه 109
5-2-  تحلیل نتایج تحقیق 109
5-3-  آزمون پایایی متغیر های مدل: 110
5-4-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 110
5-4-1  نتیجه آزمون سوال فرعی اول: 110
5-4-2 نتیجه آزمون سوال فرعی دوم: 111
5-4-3- نتیجه آزمون سوال اصلی تحقیق: 112
5-5-  سایر یافته های تحقیق: 115
5-5-1 مقایسه میزان تامین مالی شرکتهای مختلف با استفاده از برابری میانگین ها: 115
5-6-  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: 115
6- منابع و مآخذ 117
7- پیوستها و ضمائم 123

فصل اول: کلیات تحقیق

1-               کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه

رشد و توسعه هر کشور، مستلزم به­کارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری درست است. در هر جامعه­ای نهاده­های مختلفی می­توانند در جهت این هدف گام برداشته و نقش موثری ایفا کنند. بازارهای مالی و نهاده­های مربوط به آن، یکی از مهمترین عوامل موثر بر این فرآیند هستند (رضا شباهنگ، 1388).
شرکت­ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع مالی داخلی، شامل جریان­های وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی در برگیرنده­ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تامین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن­ها می­توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهام داران، اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآور، تسویه بدهی­های موعد رسیده و افزایش سرمایه­ی در گردش، کنند (فرانک و گویال، 2003).

1-2-   بیان مسئله

وظیفه مدیریت مالی را می­توان بهینه­سازی ساختار دارایی­ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و در نهایت افزایش ارزش واحد تجاری دانست. در این زمینه مدیریت مالی یکی از مهمترین تصمیماتی می­تواند اتخاذ کند، تصمیم­گیری در مورد نحوه تامین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنهاست. بر این اساس تصمیم­گیری­های مدیریت اغلب بر حول سه محور زیر معطوف می­گردد:

 1. تجزیه و تحلیل و برنامه­ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار دارایی­ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام.
 2. تصمیمات سرمایه­گذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین دارایی­های فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر.
 3. تصمیمات مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن.

بنابراین مدیریت مالی می­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند تعیین خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران و در نهایت بر ارزش شرکت اثر بگذارد (مهدی مرادزاده فرد و جواد فرامرز، 1388).
شرکت­ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می­توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. همچنین شرکت­ها هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابه مالی جدید باید هزینه منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هرکدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می­گذارد تعیین نمایند. استفاده از شیوه­های صحیح تامین مالی برای اجرای پروژه­های سودآور می­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا نماید. یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ می­کنند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم­گیری­ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می­باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت سودآوری و انتخاب شیوه مناسب تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع درونی و برونی تشکیل شده است. منابع درونی شامل جریان­های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی­ها و . و منابع برونی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام و . می­باشد (تقوی و همکاران، 1389، ص مقدمه).
از جنبه تئوری، تصمیم­گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست­های اعطای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می­باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه­ تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکتها، ترکیب دارایی­ها همراه با محدودیت­های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی­ و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار است.
سوال اصلی این تحقیق آن است که مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

1-3-   اهمیت و ضرورت تحقیق

همگام با اهمیت انتخاب شیوه­های مناسب تامین مالی بنگاه­های تجاری و با توجه به وجود روش­های مختلف در این زمینه و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت پژوهشی را به منظور بررسی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها دوچندان می­نماید.
الف- فواید نظری:
از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

 1. انجام پژوهش در زمینه­ی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.
 2. انجام پژوهش در خصوص مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ب- فواید عملی:
از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

 1. بررسی شاخص­های موثر بر تامین مالی شرکت­ها
 2. ارائه مدل پیشنهادی تامین مالی شرکت­ها
 3. افزایش ارزش شرکت­ها به کمک بکارگیری مدل پیشنهادی تامین مالی
 4. بهبود تامین مالی شرکت­ها و موارد دیگری از این قبیل.

1-4-   اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

طراحی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های سال­های1389-1380

1-4-2- اهداف فرعی

 1. شناسایی رابطه­ی بین تامین مالی و تسهیلات مالی دریافتی در شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380
 1. شناسایی رابطه­ی بین تامین مالی و وجوه حاصل از افزایش سرمایه در شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380

1-5-   سوالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی

مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

1-5-2- سوالات فرعی

 1. آیا بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟
 2. آیا بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

 دانلود متن کامل پایان نامه مدیریت

رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه‌ی خواندن